Klauzula Informacyjna ecobrokers.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu ecobrokers.pl

Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony internetowej https://ecobrokers.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, m.in. numeru IP, a także danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy. 

Na naszej stronie możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Wówczas przetwarzamy również Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z formularza. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będą Państwo mogli skorzystać z formularza.

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z koniecznością przedstawienia Państwu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Norbert Wąworek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Informatyczne WRAPNET Norbert Wąworek w Świdnicy, ul. B. Stęczyńskiego 17/41, 58-100 Świdnica, e-mail: [email protected]

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej https://ecobrokers.pl dla zapoznania się z naszą ofertą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celach analitycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, ani do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej.  W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.