Regulamin platformy internetowej ecobrokers.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Platformy EcoBrokers.
 3. Wszelkiego rodzaju informacje o funkcjonalnościach Platformy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Są one jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy korzystania z Platformy w rozumieniu art. 71 k.c.
 4. Korzystanie z Platformy ecobrokres.pl jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Klient może odpłatnie korzystać z Platformy na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin Platformy internetowej ecobrokers.pl;
 2. Platforma lub Platforma ecobrokers.pl – Platforma internetowa ecobrokers.pl znajdująca się pod adresem internetowym https://app.ecobrokers.pl;
 3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamierzająca korzystać z Platformy ecobrokers.pl. Klientem/Usługobiorcą nie może być Konsument;
 4. Użytkownik –  Klient lub osoba działająca w jego imieniu i posiadająca umocowanie do działania w ramach Platformy ecobrokers.pl;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 6. Usługodawca – właściciel Platformy ecobrokers.pl, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 7. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 8. Konto – baza danych zawierających dane dobrowolnie podane przez Użytkownika oraz wytworzone w ramach korzystania z Platformy niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę w ramach Platformy.
 9. Rejestracja – oświadczenie woli Użytkownika złożone w celu zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Klienta z Platformy ecobrokers.pl.
 10. Dzień roboczy – dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Platforma ecobrokers.pl jest prowadzona przez Usługodawcę w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące rodzaje usług1. umożliwienie Klientowi założenia i prowadzenia Konta, o którym mowa w § 2 pkt 7 Regulaminu;
  2. przesyłanie zamówionej przez Klienta informacji handlowej;
  3. umożliwienie Klientowi wykorzystania określonych funkcjonalności Platformy na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz jego Załączników.
 2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta odpłatnie wyłącznie po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli w przedmiocie odpłatnego korzystania z Platformy.
 3. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego regulaminu Użytkownik musi posiadać co najmniej:1. dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript: np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, której wersja została wydana nie wcześniej niż 8 miesięcy przed datą korzystania z Platformy;
  3. oprogramowanie Java (dostępne pod adresem: https://www.java.com/ES/download/) + applet Java (dostępny pod adresem: https://ecobrokers.pl/pobierz);
  4. aktywną pocztę elektroniczną (adres e-mail);
  5. ważny kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym;
  6. program Certum CryptoAgent, które można pobrać ze strony internetowej www.ecobrokers.pl/pobierz. Pobrany program może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z jego licencją i wyłącznie w celach korzystania z Platformy ecobrokers.pl.
 4. Przed rejestracją Użytkownik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go oraz potwierdzić zapoznanie się z nim i zaakceptowanie jego treści.
 5. Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika lub osoby działającego w jego imieniu treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika ustępu 5, chociażby nieumyślnie, Usługodawca upoważniony jest do usunięcia Konta Klienta oraz odmowy świadczenia na jego rzecz usług, o których mowa w niniejszym paragrafie. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania jakiegokolwiek terminu wypowiedzenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia za świadczenie usług, o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie zapewnia również dostępu do danych znajdujących się na Platformie, w tym do podpisanych dokumentów elektronicznych.
 7. Platforma internetowa wykorzystuje pliki „cookies”. Korzystanie z Platformy lub poruszanie się po jej stronach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na temat „cookies” znajdują się tutaj: Cookies
 8. W przypadku nieodpłatnego korzystania z Platformy ecobrokers.pl Klient jest uprawniony do żądania zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę na jego rzecz usług, o których mowa w ust. 2, drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta Klienta. Uprawnienie to przysługuje również Usługodawcy, który w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyła Klientowi oświadczenie w tym zakresie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W takim przypadku Klient ma możliwość w terminie 7 dni pobrać z Platformy wszystkie dokumenty elektroniczne, które zostały wytworzone w ramach Platformy. Usługodawca nie ma obowiązku archiwizacji dokumentów po zaprzestaniu świadczenia usług.
 9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zasad i warunków świadczenia na jego rzecz usług w formie wyłącznie w formie przesyłki poleconej operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Termin 30 dni uważa się za zachowany, gdy Usługodawca odpowiedź na reklamację wysłał przesyłką poleconą Poczty Polskiej S.A. lub wiadomością e-mail na adres wskazany przez Użytkownika. Nierozpoznanie reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 10. Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 9, dotyczy jedynie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik, który wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę newslettera, zgadza się jednocześnie na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4
Rejestracja Konta

 1. W celu korzystania z Platformy ecobrokers.pl Użytkownik musi zarejestrować konto. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Platformy oraz naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”. Przy rejestracji Konta Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zapoznaje się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownik rejestruje Konto poprzez wpisanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz hasła.
 4. W celu rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest podać imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (adres działalności, w tym wszelkich oddziałów, NIP, REGON, nr BDO. Jeżeli Konto rejestruje użytkownik niebędący Klientem, dodatkowo musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także oświadczyć, że posiada pełnomocnictwo do rejestracji Konta i korzystania z Platformy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym do zawarcia umowy o korzystanie z usług w ramach Platformy. Przy rejestracji Konta koniecznie należy utworzyć również hasło.  
 5. Dostęp do Konta na Platformie jest chroniony hasłem utworzonym przez Użytkownika, które musi się składać z co najmniej 8 znaków, w tym jednej małej i dużej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego. Użytkownik odpowiada za złożoność hasła. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Posiadaczem Konta może być wyłącznie jeden Klient. W imieniu Klienta mogą natomiast działać Użytkownicy posiadający swoje indywidualne Konta przypisane do Konta Klienta. Ilość użytkowników mogących działać w imieniu Klienta jest uzależniona od wyboru pakietu odpłatnych usług. 
 6. Po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą ten fakt.

§ 5
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca wskazany w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Żądanie przez Użytkownika usunięcia jego danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem jego Konta. Jeżeli usunięcia danych osobowych żąda Klient, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Klienta oraz przypisanych kont użytkowników. Jeżeli usunięcia danych osobowych żąda jedyny Użytkownik niebędący Klientem jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Klienta oraz przypisanego konta tego Użytkownika.
 4. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w ust. 4.
 6. Usługodawca informuje, że stosuje powszechnie uznawane za sprawdzone i skuteczne środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną .

§ 6
Zakres usług

 1. W ramach Platformy ecobrokers.pl Klient oraz inni Użytkownicy działający w jego imieniu są uprawnieni do nieodpłatnego korzystania z usług, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu oraz w pozycji “FREE” Cennika stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Przez użyte w Cenniku, o którym mowa w ust. 1 wyrażenia należy rozumieć:1. ilość wystawionych dokumentów – łączna ilość KPO, wniosków i DPR, które może wystawić Klient w ciągu jednego miesiąca;
  2. ilość podpisów elektronicznych w pakiecie  – Łączna ilość KPO i DPR które może podpisać elektronicznie Użytkownik w ciągu jednego miesiąca;
  3. nielimitowani kontrahenci – Użytkownik może dodawać dowolną ilość kontrahentów, którzy podpisują razem z nim dokumenty w ramach Platformy;
  4. ilość użytkowników – liczba Użytkowników, którzy działają w ramach Platformy w imieniu jednego Klienta;
  5. powiadomienia kontrahentów e-mailem – po dodaniu każdego dokumentu do wszystkich kontrahentów Klienta biorących udział w obrocie danym odpadem zostaną wysłane wiadomości e-mail z informacją o dodaniu nowego dokumentu (o ile e-mail Kontrahenta zostanie podany);
  6. raporty – informacje o ilości KPO, wniosków i DPR wystawionych i podpisanych w danym miesiącu;
  7. automatyczne wystawianie wniosków o wydanie DPR – możliwość wprowadzenia ustawienia polegającego na tym, że dla wszystkich KPO z ostatniego miesiąca lub kwartału zostaną automatycznie wygenerowane wnioski o DPR na koniec tego okresu
 3. W zakres świadczonych przez Usługodawcę usług wchodzi m.in możliwość generowania oraz podpisywania przez Użytkowników kwalifikowanym podpisem elektronicznym następujących dokumentów elektronicznych dotyczących gospodarowania odpadami:1. Karta przekazania odpadów (KPO);
  2. Dokument potwierdzający recykling (DPR).
 4. W przypadku potrzeby zwiększenia ilości składanych kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub potrzeby wykorzystywania innych funkcjonalności Klient lub inny Użytkownik działając w imieniu Klienta może złożyć oświadczenie o chęci korzystania odpłatnych pakietów usług opisanych w Cenniku stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Z tytułu świadczenia usług, w ramach odpłatnych pakietów usług Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z Cennika.
 6. Udostępnienie Klientowi wybranego Pakietu usług nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy wpłaty tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5.
 7. Klient lub inny Użytkownik działający w jego imieniu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.
 8. Wynagrodzenie będzie płatne za każdy miesiąc z góry przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy za pomocą systemu płatności internetowych dostarczanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Warszawie. Usługodawca dopuszcza również zapłatę wynagrodzenia zwykłym przelewem bez wykorzystywania płatności internetowych.
 9. Klient nabywa odpłatnie opisane w Cenniku pakiety usług na okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu Klient w celu dalszego korzystania z wybranych pakietów usług zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie i uiszczenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z Cennika oraz na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku jednorazowej płatności z góry za kolejne 12 miesięcy Klient otrzymuje rabat w wysokości …% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4.
 10. W przypadku rezygnacji z któregokolwiek z odpłatnych pakietów usług Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia.
 11. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Usługodawca ma prawo zablokować możliwość składania przez Użytkowników kwalifikowanych podpisów elektronicznych w ramach odpłatnego pakietu bez uprzedniego zawiadomienia.
 12. Upływ terminu, na który Klient nabył pakiet usług opisanych w Cenniku powoduje, że Klient i inni Użytkownicy działający w jego imieniu w dalszym ciągu korzystają z Platformy nieodpłatnie na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu i mają prawo do korzystania z pakietu “FREE”.

§ 7
Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, ich kontrahentów, ani wobec osób trzecich za ewentualną wyrządzoną szkodę w związku z funkcjonowaniem Platformy, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.

§ 8
Pozostałe uprawnienia i obowiązki Stron

 1. Na zasadzie wyjątku od § 7, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niedostępność Platformy od godziny 9.00 do godz. 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Czas niedostępności Platformy w czasie jednego dnia wskazanego w ust. 1 może wynieść 10% czasu w ciągu jednego dnia, tj. 48 minut.
 3. Za niedostępność Platformy powyżej czasu określonego w ust. 2 Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego z tym, że Klient może żądać naprawienia szkody do wysokości 2 – krotności miesięcznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu, obowiązującego w dacie wyrządzenia szkody. W przypadku Klientów korzystających z pakiet “FREE” w dacie wyrządzenia szkody, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego z tym, że Klient może żądać naprawienia szkody do wysokości 1 – krotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia netto wynikającego z Cennika.
 4. Przed każdorazowym wygenerowaniem lub podpisaniem dokumentu elektronicznego w ramach Platformy, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności i aktualności danych zawartych w dokumencie. Podpisując dokument Użytkownik potwierdza poprawność danych w nim zawartych.
 5. Użytkownik jest uprawniony jest do zapisania na swoim urządzeniu podpisanego za pomocą Platformy dokumentu elektronicznego przez 30 dni od daty podpisania. Po tym terminie Usługodawca nie odpowiada za dostępność dokumentu elektronicznego na Platformie.
 6. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zobowiązany jest do archiwizacji dokumentów elektronicznych podpisywanych za pomocą Platformy.
 7. Usługodawca nie odpowiada za poprawność wypełnienia przez Użytkownika lub jego kontrahenta dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem Platformy ecobrokers.pl jest Norbert Wąworek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Informatyczne WRAPNET Norbert Wąworek w Świdnicy, ul. B. Stęczyńskiego 17/41, 58-100 Świdnica, NIP 8842613256.
 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z zawieraniem, zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie sąd, na którego obszarze główną siedzibę (adres) działalności posiada Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klient lub inny Użytkownik działający w jego imieniu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przelew wierzytelności przysługującej Usługodawcy na inny podmiot. Z chwilą przelewu wierzytelności jej nabywca staje się stroną wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca dopuszcza zmianę Regulaminu Platformy. Usługodawca jest zobowiązany zawiadomić Użytkowników o zmianie treści Regulaminu Platformy na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty zawiadomienia Użytkownika o zmianie.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Platformy, Użytkownik jest uprawniony do żądania zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę na jego rzecz usług drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem jego konta. Jeżeli zaprzestania świadczenia usług żąda Klient, jest to również równoznaczne z żądaniem usunięcia innych kont Użytkowników przypisanych do Konta Klienta. Jeżeli zaprzestania świadczenia usług żąda jedyny Użytkownik niebędący Klientem jest to również równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku Klient lub inny Użytkownik działając w jego imieniu ma możliwość w terminie 7 dni pobrać z Platformy wszystkie dokumenty elektroniczne, które zostały wytworzone w ramach Platformy. Usługodawca nie ma obowiązku archiwizacji dokumentów po zaprzestaniu świadczenia usług.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, w jego miejsce stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być: atak hakerski, przejęcie Konta użytkownika na skutek niezastosowania przez niego wystarczających środków bezpieczeństwa.,
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r.

 

 

Załącznik nr.1:
Cennik stanowi integralną część powyższego regulaminu